Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Inhoudsopgave

 1. Dienstverlening
 2. Organisatie
 3. Opdrachten
 4. (Beroeps)aansprakelijkheid
 5. Overige aansprakelijkheid
 6. Aansprakelijkheid opdrachtgever
 7. Betaling / Invorderingskosten
 8. Annulering
 9. Verbod cessie
 10. Archivering
 11. Bedingen algemene voorwaarden
 12. Rechtskeuze

Artikel 1: Dienstverlening
Het in behandeling nemen van een opdracht tegen de tarieven als vermeld op de website www.executeur.nl is ter uitsluitende beoordeling van Executeur.nl.

Artikel 2: Organisatie
Executeur.nl is de handelsnaam van Internetnotarissen B.V., gevestigd te Beneden-Leeuwen (HR nr. 11053718).

Artikel 3: Opdrachten
1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Executeur.nl, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
2. Executeur.nl is bevoegd de aan haar verstrekte opdracht aan een door haar nader aan te wijzen notaris uit te besteden.

Artikel 4: (Beroeps)aansprakelijkheid
1. De door Executeur.nl aan te wijzen notarissen hebben hun beroepsaansprakelijkheid tenminste overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verzekerd.
2. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Executeur.nl gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien Executeur.nl geen aanspraak op een uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.
3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Executeur.nl aansprakelijk is voor fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor omschreven geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Artikel 5: Overige aansprakelijkheid
Indien bij of door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Executeur.nl aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Executeur.nl aangewezen notaris gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van de betrokken notaris terzake.

Artikel 6: Aansprakelijkheid opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan Executeur.nl verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 7: Betaling / Invorderingskosten
1. Elke declaratie in verband met een aan Executeur.nl verleende opdracht dient voorafgaand aan het passeren van de akte(n) aan Executeur.nl te zijn voldaan, bij gebreke waarvan Executeur.nl haar werkzaamheden kan opschorten nadat partijen bij de akte daarvan in kennis zijn gesteld. Executeur.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge ontstaan.
2. Indien geen tijdige betaling door Executeur.nl is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor de kosten, die
Executeur.nl, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 8: Annulering
In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten die door of in opdracht van Executeur.nl voor een dossier zijn gemaakt, welke kosten meer specifiek bestaan uit:
a. de door of namens Executeur.nl verschuldigde legeskosten en griffierechten, alsmede
b. een vergoeding van de door Executeur.nl ingeschakelde notaris en/of zijn medewerkers aan de opdracht bestede tijd tegen een binnen het Nederlandse notariaat gebruikelijk uurtarief. Bij onenigheid daarover zal dit uurtarief bindend tussen partijen worden vastgesteld door de voorzitter van de Ring van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), waaronder het betreffende notariskantoor ressorteert.

Artikel 9: Verbod cessie
Een vordering op Executeur.nl kan niet worden gecedeerd of verpand.

Artikel 10: Archivering
Nadat de behandeling van een dossier door een door Executeur.nl ingeschakelde notaris is afgerond, zal dit dossier gedurende minimaal zeven jaar of zoveel langer als de betreffende notaris goeddunkt, door hem worden bewaard. Na afloop van deze bewaringstermijn staat het de betreffende notaris vrij het dossier zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever te vernietigen.

Artikel 11: Bedingen algemene voorwaarden
Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van Internetnotarissen B.V. en van de notarissen, kandidaatnotarissen en al de overige personen, die bij Executeur.nl of een door haar ingeschakelde notaris werkzaam zijn of zijn geweest, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 12: Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen Executeur.nl en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Executeur.nl en cliënt kennis te nemen.

Onpartijdige en deskundige afwikkeling van erfenissen.

Maak een terugbelafspraak om te ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen.

Maak een belafspraak